Академічна мобільність студентів, аспірантів, викладачів

Академічна мобільність – це можливість учасників освітнього процесу (студентів, викладачів та ін.) навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти або науковій установі на території України чи поза її межами (ст.1 Закону України «Про вищу освіту»).  Право студентів та науково-педагогічних працівників Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на академічну мобільність регулюється Законом України «Про вищу освіту», Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність затвердженим постановою КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579 (у редакції від 21.05.2022), а також Положенням про академічну мобільність учасників освітнього процесу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, затвердженим наказом ректора № 173 від 12.03.2022 р.

Цілями академічної мобільності є:

 • інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір;
 • обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
 • модернізація системи освіти;
 • цифровізація навчання та управління;
 • підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти України;
 • розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників академічної мобільності;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти і науки;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та зв’язків з іншими країнами.

  Завданнями учасників академічної мобільності є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, професійної майстерності учасників академічної мобільності;
 • отримання міжнародного досвіду провадження викладацької, наукової, науково-технічної діяльності та доступу до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
 • реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх проектів;
 • підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • популяризація української мови, культури, поглиблення знань про культуру інших країн.

Формами академічної мобільності є:

1) для учасників академічної мобільності, які здобувають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра:

 • навчання за освітніми (освітньо-професійними) програмами кредитної або ступеневої академічної мобільності;
 • мовне стажування (удосконалення рівня практичного володіння іноземною мовою в певній професійній діяльності або галузі знань);
 • навчально-наукове стажування (діяльність, спрямована на набуття практичного досвіду на основі досліджень та формування нових професійних компетентностей у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності в межах певної спеціальності/галузі знань);
 • наукове стажування;
 • практика (отримання досвіду професійної діяльності в галузі майбутньої, наявної, суміжної спеціальності під керівництвом працівників закладу освіти (наукової установи) з метою формування фахових компетентностей та навичок у реальних, у тому числі виробничих, умовах для прийняття самостійних рішень у практичній діяльності, оволодіння методами, формами організації та засобами праці в певній професійній діяльності або галузі знань);
 • інші форми (участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань тощо), що не суперечать законодавству.

2) для учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтва, науковий ступінь доктора наук або є педагогічними, науково-педагогічними, науковими, іншими працівниками ПНУ ім. В. Стефаника:

 • участь у програмах кредитної академічної мобільності учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтва;
 • участь у спільних освітніх та/або наукових проектах (діяльність у складі тимчасової проектної групи, утвореної на певний строк для реалізації мети та виконання завдань певного освітнього або наукового проекту за рахунок ґранту, наданого закладам-партнерам);
 • викладання;
 • стажування;
 • наукове дослідження;
 • наукове стажування;
 • мовне стажування;
 • підвищення кваліфікації;
 • інші форми (участь у семінарах, конференціях, виступи та публікації в межах певної спеціальності/галузі знань тощо), що не суперечать законодавству.

Тривалість участі у програмі (програмах) академічної мобільності для учасників академічної мобільності, які здобувають освітньо-науковий ступінь доктора філософії/доктора мистецтва, науковий ступінь доктора наук або є педагогічними, науково-педагогічними, науковими, іншими працівниками ПНУ ім. В. Стефаника, не може перевищувати двох років поспіль.

Для учасників академічної мобільності, які здобувають освітній ступінь фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, сукупна тривалість участі у програмі (програмах) академічної мобільності не може перевищувати 50 відсотків тривалості нормативного строку навчання за відповідною освітньою (освітньо-науковою/освітньо-творчою) програмою.

Способи реалізації права на академічну мобільність

 1. Для реалізації права на академічну мобільність ПНУ ім. В. Стефаника та іноземний заклад освіти (наукова установа) або інший український заклад освіти (наукова установа) укладають у письмовій або електронній формі договір між закладами-партнерами про виконання програми академічної мобільності (далі – партнерський договір).

   Укладення договору про співробітництво між закладами-партнерами, а також партнерського договору та договору академічної мобільності в умовах воєнного стану здійснюється в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. У разі неможливості використання кваліфікованого електронного підпису здійснюється обмін листами про намір співробітництва, виконання програми академічної мобільності та підтвердження виконання зобов’язань після завершення або скасування воєнного стану.

            Особа, яку відібрано для участі у програмі академічної мобільності, укладає з ПНУ ім. В. Стефаника договір академічної мобільності.

 

 1. Право на академічну мобільність також може бути реалізоване українськими учасниками освітнього процесу, а також працівниками ПНУ ім. В. Стефаника за власною ініціативою за умови позитивного рішення ректора), прийнятого на підставі заяви та індивідуального запрошення від іноземного закладу освіти (наукової установи). Статус учасника академічної мобільності особа набуває з моменту прийняття рішення ректором. З цього моменту на таку особу поширюються всі права та обов’язки українського учасника, а на ПНУ ім. В. Стефаника та заклад освіти (наукову установу), що надав запрошення, – всі права та обов’язки, визначені чинним законодавством, крім фінансування витрат українського учасника.

 

Порядок реалізації права на академічну мобільність на підставі індивідуального запрошення від іноземного закладу освіти (наукової установи)

Учасник освітнього процесу (студент, науково-педагогічний працівник), який має намір брати участь в реалізації програми академічної мобільності за власною ініціативою, подає в електронній формі заяву (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUQwCKpg828aQ71oMIDACeiv7K342DIzlRYH1bhSn96-RAKg/viewform) на участь у програмі академічної мобільності із обов’язковим зазначенням назви програми, закладу ЗВО/наукової установи, яка запрошує на реалізацію програми академічної мобільності, терміну реалізації програми (усі дані повинні відповідати змісту запрошення).зразок-заяви. До електронної заяви слід прикріпити наступні документи у pdf-форматі: запрошення, його належно засвідчений переклад (нотаріально або професійним перекладачем).

До відділу міжнародних зв’язків потрібно подати договір про академічну мобільність у 2 примірниках погоджений юридичним відділом.

Заяву  погоджують:

– для науково-педагогічних працівників: ректор або перший проректор (резолюція керівника), профільний проректор з науково-педагогічної роботи, декан факультету / директор інституту, завідувач кафедрою, начальник відділу кадрів, головний бухгалтер, завідувач відділу міжнародних зв’язків;

– для студентів: ректор або перший проректор (резолюція керівника), профільний проректор з науково-педагогічної роботи, декан факультету / директор інституту, начальник навчально-методичного відділу, головний бухгалтер, завідувач відділу міжнародних зв’язків.

Зразок заяви для студентів

Договір про навчання за програмою міжнародної академічної мобільності для студентів

Документи на реалізацію програми академічної мобільності потрібно подавати не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати запланованого початку реалізації програми академічної мобільності!