Стратегія інтернаціоналізації

Загальні положення

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – класичний, орієнтований на міжнародні стандарти освіти науково-освітній центр України.

Університет акредитований за найвищим, ІV рівнем акредитації. Згідно з міжнародним рейтингом SciMago Institutions Rankings університет посідає 1 місце (2019 р.) серед ЗВО України. Університет займає 14-ту позицію (у 2019 р.) серед університетів України за показниками міжнародної наукометричної бази Scopus (цитовані англомовні публікації) та входить до 10- ти найкращих закладів вищої освіти західного регіону.

Прикарпатський національний університет є членом міжнародних консорціумів: член Консорціуму Варшавського та українських університетів (2006 р.); член Міжнародного консорціуму університетів (2015 р.); член Консорціуму університетів Балтійського регіону та України (2015 р.); член Міжнародної університетської спільноти «Один пояс – один шлях» (2016 р.); член Великої хартії університетів «Magna charta universitatum» (2018 р.). Університет підтримує тісні зв’язки з багатьма науковими та навчальними закладами світу (більше 50), зокрема ЄС, США і Азії. Реалізує 11 безкоштовних магістерських програм подвійних дипломів з провідними університетами Республіки Польща. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника має значний досвід у реалізації проектів. За останні 5 років в університеті реалізовано понад 15 великих міжнародних проектів, в т.ч. інфраструктурні проекти. У рамках європейської програми Еразмус+ КА2 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника отримав грантові кошти для 4 проектів. У проекті MoPED – «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» вперше в Україні університет виступає грантоотримувачем. У рамках європейської програми Еразмус+ KA1 Університет реалізовує академічні мобільності студентів та викладачів. В рамках програми ЄС транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна (PL-BU-UA) 2014-2020 Прикарпатський університет отримав грантові кошти для відновлення астрономічно-метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван (Чорногірський хребет, Карпати) та створення на її основі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» Прикарпатського університету та Варшавського університету (Республіка Польща). Виграно державний інвестиційний грант для створення Міжнародного центру зустрічей молоді України та Польщі (МЦЗ), який в даний час будується у селі Микуличин (Карпати).  

 

Стратегія інтернаціоналізації є складовою частиною стратегії розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на 2020-2027 рр. Стратегія інтернаціоналізації університету має забезпечувати зміцнення позицій та конкурентоспроможності навчального закладу у світовому освітньому та науковому просторі за рахунок постійного підвищення якості надання освітніх послуг за світовими критеріями, що передбачає комплекс заходів спрямованих на покращення міжнародного іміджу університету, розвиток наукових та освітніх програм.

Бачення, місія, цінності та стратегічні цілі 

інтернаціоналізації університету

Бачення: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника – це сучасний конкурентоспроможний освітній та науково-дослідницький центр міжнародного рівня, потенціал якого впливає на розвиток регіону та формування людського капіталу

Місія університету розкривається у трьох векторах:

 • освітанадання якісних освітніх послуг, спрямованих на підготовку високопрофесійних фахівців;
 • наукаформування сучасного дослідницького університету – центру генерування інноваційних ідей та їх реалізації;
 • регіонспрямування освітнього та наукового потенціалу на розвиток і зміцнення регіону.

 

Стратегія інтернаціоналізації університету стосується всіх векторів місії університету, тобто інтернаціоналізація в освітній та науковій сферах, а також в контексті розвитку міжнародної співпраці задля розвитку регіону:

 • Нові університетські об’єднання на основі партнерства в рамках освітніх та наукових програм ЄС, США та країн Азії.
 • Міжнародний науковий центр «Обсерваторія» платформа міжнародних і вітчизняних грантових програм.
 • Використання потенціалу Консорціуму Варшавського університету стипендійні програми, наукові стажування, гуманітарні дослідження.
 • Формування університетського середовища Карпатського регіону Collegium Carpathicum.
 • Розширення програм українсько-американського проекту  «Карпати-Аппалачі».
 • Створення консорціумів університетів Карпатського та Альпійського просторів.
 • Міжнародний центр екологічного моніторингу (на г. Піп Іван, Карпати).
 • Міжнародний центр зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща.

Пріоритетні напрями інтернаціоналізації:

 • розвиток міжнародної співпраці з різними організаціями у галузі освіти, науки, культури та спорту;
 • посилення роботи із пошуку можливостей отримання грантів для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах, стажуваннях;
 • розвиток міжнародної академічної та наукової мобільності, участь у міжнародних освітніх і наукових програмах;
 • створення спільних освітніх програм та програм подвійних дипломів задля інтегрування студентів та викладачів у глобальний освітній простір;
 • розповсюдження інформації про можливості участі у міжнародних проектах серед структурних підрозділів університету.

 

Стратегічні цілі інтернаціоналізації

 1. Активний розвиток інтернаціоналізації університету
 • Розвиток стратегічних партнерств. Моніторинг рівня активності за укладеними міжнародними угодами, планування заходів їх ефективного виконання.
 • Моніторинг потенційних можливостей міжнародної співпраці на факультетах, інститутах  і структурних підрозділах університету з метою залучення їх до розвитку міжнародної освітньо-наукової співпраці.
 • Розширення географії міжнародної співпраці університету.
 • Підвищення рейтингу університету за рахунок активної та успішної міжнародної діяльності.
 1. Розширення академічної та наукової мобільності студентів і професорсько-викладацького складу
 • Збільшення кількості програм обміну студентів та стажування викладачів за допомогою двосторонніх угод з іноземними партнерами.
 • Посилення роботи із пошуку можливостей для участі студентів і викладачів у міжнародних освітніх програмах.
 • Розповсюдження інформації про можливість участі у міжнародних проектах серед координаторів з міжнародної діяльності з метою залучення їх до підготовки проектних заявок.
 • Організація Літніх та Зимових шкіл в університеті для студентів з інших країн
 1. Збільшення кількості іноземних студентів
 • Розширення міжнародної співпраці з країнами ЄС, США, країн Азії, Близького Сходу та Африки.
 • Налагодження контактів із дипломатичними представництвами та консульськими установами для популяризації діяльності університету.
 • Активізація реклами університету за межами України шляхом участі в освітніх виставках та форумах.

4. Інтернаціоналізація наукової діяльності

 • Проведення спільних наукових досліджень науковців університету з науковцями різних країн світу.
 • Участь у міжнародних наукових проектах.
 • Участь у міжнародних конференціях, виставках.
 • Реалізація міжнародних проектів, спрямованих на удосконалення бази для наукових досліджень. 

 

Реалізація Стратегії інтернаціоналізації передбачає комплексне підвищення ефективності міжнародної діяльності та поступове інтегрування у міжнародний освітньо-науковий простір. Основними результатами реалізації Стратегії має стати утвердження міжнародного іміджу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та підвищення його конкурентоздатності.

 

Стратегія інтернаціоналізації